facebook instagram
logo

Jakub Seruś

Pro­fe­sjo­nal­ną fo­to­gra­fią zaj­mu­ję się od lat, to je­den z tych za­wo­dów, któ­re łą­czą pa­sję i ka­rie­rę. Ro­bi­łem re­por­ta­że fo­to­gra­ficz­ne z róż­ne­go ro­dza­ju im­prez ma­so­wych (np. Ju­we­na­lia) oraz licz­nych im­prez te­ma­tycz­nych w tar­now­skich klu­bach: 2 Face, Five, Blue, Envy. Współ­pra­co­wa­łem z por­ta­la­mi ti­me­to i noc­ny­tar­nów. Two­rzę fo­to­gra­fie rów­nież dla zna­nej agen­cji re­kla­mo­wej 2be, współ­pra­cu­ją­cej m. in. z Ge­mi­ni Park oraz dla fir­my Sko­da. Praw­dzi­wym wy­zwa­niem jed­nak jest fo­to­gra­fia ślub­na — naj­waż­niej­sza se­sja zdję­cio­wa w ży­ciu mło­dej pary. Przy­kła­dam ogrom­ną wa­gę do jak naj­ko­rzyst­niej­szych ujęć, wy­do­by­cia in­ten­syw­nej ko­lo­ry­sty­ki, kon­tra­stów i ostro­ści. Do­kła­dam sta­rań aby każ­da se­sja by­ła ory­gi­nal­na i wy­jąt­ko­wa. Je­stem otwar­ty na każ­de su­ge­stie, pro­po­zy­cje i po­my­sły (na­wet te naj­bar­dziej zwa­rio­wa­ne)) Pra­cu­ję na wy­so­kiej ja­ko­ści pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­cie i ak­ce­so­riach fir­my Ca­non. Wszyst­kie fo­tok­siąż­ki i al­bu­my two­rzę we współ­pra­cy z jed­ną z naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych dru­kar­ni w Pol­sce — fir­mą Kser­kop, spe­cja­li­zu­ją­cą się w wy­dru­kach wiel­ko­for­ma­to­wych, pro­fe­sjo­nal­nych fo­tok­siąż­kach i ma­te­ria­łach re­kla­mo­wych.

Przekonaj się sam — poznaj moją ofertę!

Twoje pomysły to mój pomysł.

Uwa­żam, że każ­dy po­mysł jest do­bry. Spa­lić go mo­że je­dy­nie nie­­u­do­l­ne wy­­ko­­na­­nie. Gwa­ran­tu­ję, że zmie­nię na­wet naj­ba­nal­niej­szą wi­zję w wy­jąt­ko­wą, nie­po­wta­rzal­ną se­sję zdję­cio­wą, któ­ra bę­dzie dla Was nie tyl­ko pa­miąt­ką ślu­bu, ale i do­sko­na­łą za­ba­wą. Ma­cie wła­sny, sza­lo­ny, po­zor­nie nie­wy­ko­nal­ny po­mysł? Tym le­piej! Je­stem otwar­ty na wszel­kie pro­po­zy­cje od­no­śnie kli­ma­tu, sty­li­sty­ki i miej­sca wy­ko­na­nia se­sji zdję­cio­wej. W pra­cy ce­nię so­bie in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do pary mło­dej, dla­te­go mo­że­cie mieć pew­ność, że Wa­sze zdję­cia nie bę­dą je­dy­nie ko­pią se­sji zdję­cio­wych in­nych za­ko­cha­nych. Tak więc niech nie onie­śmie­la Was obiek­tyw, wy­mie­szaj­my na­sze po­my­sły i przy­stąp­my do wspól­nej re­ali­za­cji, któ­ra jed­no­cze­śnie sta­no­wić bę­dzie do­sko­na­łą za­ba­wę.

Nie wierzysz? Sprawdź nasze dokonania w galerii!
powrót

Dbałość o każdy szczegół.

Na­wet naj­ba­nal­niej­szy po­mysł na­bie­rze bla­sku je­śli zo­sta­nie po­trak­to­wa­ny w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny. Moim ce­lem jest taka re­ali­za­cja przed­się­wzię­cia, któ­ra za­gwa­ran­tu­je Wam po­czu­cie wy­jąt­ko­wo­ści i nie­po­wta­rzal­no­ści naj­waż­niej­sze­go dla Was dnia. Mo­że­cie mieć pew­ność, że w or­ga­ni­zo­wa­ną dla Was se­sję re­por­ta­żo­wą i ple­ne­ro­wą zo­sta­nie wło­żo­ny pe­łen za­kres umie­jęt­no­ści i do­świad­cze­nia na­by­te­go pod­czas lat pra­cy w bran­ży fo­to­gra­ficz­nej. Jed­no­cze­śnie za­wsze sta­ram się, aby na­wet naj­bar­dziej onie­śmie­lo­na para mło­da czu­ła się swo­bod­nie i kom­for­to­wo. Nie bój­cie się obiek­ty­wu ani oso­by, któ­ra za nim stoi — nie ma osób nie­fo­to­ge­nicz­nych, są je­dy­nie nie­udol­ni fo­to­gra­fo­wie :)
Pod­czas zdjęć, li­czy się naj­drob­niej­sza emo­cja, uchwy­ce­nie szcze­gó­łu, któ­ry spra­wia, że zdję­cie ma w so­bie to „coś”. Przy­wią­zu­ję ogrom­ną wa­gę do Wa­sze­go sa­mo­po­czu­cia pod­czas se­sji zdję­cio­wej. Je­stem świa­do­my, że są oso­by, na któ­re obiek­tyw dzia­ła stre­su­ją­co i spra­wia, że w swo­im mnie­ma­niu nie wy­glą­da­ją na fo­to­gra­fiach tak, jak­by chcia­ły. Dla­te­go też sta­ram się, że­by każ­de Wa­sze spo­tka­nie z apa­ra­tem by­ło przede wszyst­kim do­brą, wspól­ną za­ba­wą. Gwa­ran­tu­ję, że na­wet naj­bar­dziej nie­śmia­ła para mło­da po­czu­je luz i odro­bi­nę ro­man­tycz­ne­go sza­leń­stwa. Przy ca­łej ra­do­snej i nie­co zwa­rio­wa­nej otocz­ce se­sji zdję­cio­wej, ni­gdy nie za­po­mi­nam o pro­fe­sjo­na­li­zmie i tech­ni­ce wy­ko­ny­wa­nia zdjęć. Każ­da fo­to­gra­fia jest pod­da­na od­po­wied­nie­mu do­bo­ro­wi ko­lo­ry­sty­ki, ostro­ści i kon­tra­stu, aby efekt koń­co­wy był pio­ru­nu­ją­cy za­rów­no pod ką­tem wy­jąt­ko­wo­ści uchwy­ce­nia Wa­sze­go dnia, jak i tech­nicz­ne­go po­dej­ścia do ca­łe­go przed­się­wzię­cia.

powrót

Finalizacja

Do­kła­dam wszel­kich sta­rań, że­by pa­miąt­ka z Wa­sze­go ślu­bu się­ga­ła ide­ału, dla­te­go też po­świę­cam spo­ro cza­su na wy­bór i ob­rób­kę gra­ficz­ną zdjęć. Nie­mniej jed­nak bio­rę pod uwa­gę Wa­szą chęć zo­ba­cze­nia efek­tów na­szej wspól­nej pra­cy i za­ba­wy pod­czas se­sji zdję­cio­wej. Z tego po­wo­du sta­ram się w moż­li­wie krót­kim cza­sie wy­ko­nać mak­si­mum pra­cy, aby­ście nie mu­sie­li wy­cze­ki­wać mie­sią­ca­mi na al­bu­my i fo­tok­siąż­ki. Po­zo­sta­ję też w sta­łym kon­tak­cie z pa­rą mło­dą, od­po­wia­dam na wszyst­kie py­ta­nia i co ja­kiś czas, pod­sy­łam po­je­dyn­cze zdję­cia, prób­ki efek­tu koń­co­we­go, któ­ry ma usa­tys­fak­cjo­no­wać przede wszyst­kim Was, ale tak­że mnie, jako fo­to­gra­fa i re­ali­za­to­ra Wa­szych ma­rzeń i ocze­ki­wań.

Zresztą zobacz sam w mojej galerii!
powrót
Wszystkie prawa zastrzeżone, IllumeMedia — Jakub Seruś, 2015.
Inne opcje kontaktu: email: kontakt@illumemedia.pl | telefon komórkowy: 660 704 677